محورهای حاکمیت بالینی


 

محورهاي کلیدي حاکمیت خدمات بالینی چیست؟

        مدل ها و الگوهاي مختلفی جهت تعریف و توضیح حاکمیت بالینی می توان یافت که یکی از الگوهایی که در سیستم طب ملی انگلستان به کار گرفته شده است مدل هفت محوري یاهفت ستونی است که با توجه به جامعیت آن از طرف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ایران به عنوان مدل پیشنهادي معرفی شده است.

 
1.مشارکت بیمار و جامعه (PPI:patientand public involvement )

        بیماران در طی سفرشان در سیستمسلامت حق دارند که با احترام و صداقت با آن ها رفتار شده و در هر جا که امکان داشته باشد، بتوانند در تصمیم گیري در مورد درمانشان، شریک شوند.

چه کسی/کسانی را مشارکت دهیم ؟

        ضروري است که سازمان هاي ارائه کننده خدمات دقیقاً افرادي را که تحت تأثیر برنامه ها و طرح هاي آنان قرار می گیرند را شناسایی نمایند . این فرایند به نام تجزیه و تحلیل ذی نفعان Stake holder Analysis شناخته می شود.

2.آموزش و مهارت آموزي (Education & Training)

        حاکمیت بالینی نیازمند آن است که توسط فرهنگی که براي یادگیري مداوم ارزش قایل شده و آن را کلید موفقیت در مسیر ارتقاي کیفیت می داند، پایه ریزي شود.

        هدف کلیه برنامه هاي آموزشی کارکنان شامل موارد زیر است:

- ایجاد فرصت رشد و توسعه عادلانه

- مهارت و دانش کلیه کارکنان سازمان در زمینه شغلی و کاري خود

- فراهم کردن برنامه هاي مختلف آموزشی داخل و یا خارج سازمانی

-برگزاري برنامه هاي آموزشی مورد نیاز با توجه به نیازسنجی هاي انجام شده

3.مدیریت خطر و ایمنی بیمار (Risk management . & patient safety)

        مراقبت هاي سلامت به طور غیر قابل اجتنابی با افزایش بروز خطر براي ایمنی بیمار همراه است.

        بیماران حق دارند که انتظار داشته باشند، مراقبت از آن ها علاوه بر تطابق با بهترین شرایط واستاندارد ها و آخرین شواهد علمی و بالینی،سلامتی ایشان را دچار مخاطره نسازد.

        با توجه به رویکرد سیستمیک و عنایت به این موضوع که انسان امکان انجام خطا دارد نحوه طراحی سیستم،شرایط آن و نحوه پاسخ دهی سیستم به نواقص و شکست ها، تعیین کننده نتیجه نهایی یک خطا بر روي سلامت بیمار است .

        لازم به ذکر است که خطا لزوماً منجر به آسیب نمی شود. ارزیابی حوادث نه به عنوان پیدا کردن مقصر و اعمال تنبیه و سرزنش است بلکه امکان یادگیري، تشخیص و درمان یک مشکل عمده را در طراحی و کارکرد سیستم سلامت، نشان می دهد. درگذشته مدیریت خطر در محیط بالینی با نگاه واکنشی یا reactive ، بررسی می شد یعنی این که پس از بروز واقعه به تحلیل علل و عوامل آن پرداخته می شد تا از تکرار مجدد آن جلوگیري به عمل می آمد ولی اکنون تأکید بر شیوه پیشگیرانه بوده که در این شیوه احتمال خطر پذیرفته شده proactive یا و به طور مناسب قبل از وقوع خطر، مدیریت می شود.

یادگیري از خطا :

        یک جزء اساسی براي ارتقاي ایمنی بیمار،گزارش حوادث است . گزارش حوادث به تنهایی ایمنی بیمار را ارتقا نمی بخشد . بلکه یادگیري از خطاهاست که امري اساسی است. این یادگیري هاست که باید انتشار یابد و اجرا شود تا از وقوع حوادث مشابه در آینده جلوگیري کند و بهتر است که این امر در تمامی سیستم مراقبت سلامت اجرا شود.

4. استفاده از اطلاعات (Use of Information)

        اطلاعات زیر بناي هر سیستم داراي استاندارد و کیفیت است» نظام اطلاعات بالینی که متخصصان نظام بهداشت و درمان درسطح کلان و یا در یک بیمارستان به آن نیاز مبرم داشته و آنان را قادر به مدیریت و بازنگري کیفیت خدمات ارائه شده می نماید، به عنوان نظامی محسوب می شودکه محتوي کلیه اطلاعات مدیریتی، دموگرافیک و فردي مرتبط به کارکنان سلامت براي ارائه خدمات مبتنی بر شواهد به بیماران در هر زمان و هر کجا است . نظام یکپارچه اطلاعاتی که مبین نیازهاي اطلاعاتی بیماران و کارکنان بالینی است براي برنامه ریزي، اجرا، مدیریت و ارزیابی خدمات سلامت ضروري است.

        نظام اطلاعاتی خوب و مطلوب، به کارکنان جهت شناسایی منابعی که به آن نیازمندند و فرآیند هاي مؤثر و تعیین پیامدها و نتایج،کمک می نماید. نظام اطلاعاتی خوب همچنین به متخصصان سلامت در تعیین اطلاعات براي پژوهش ها، ممیزي، اثربخشی بالینی و تدوین راهنماهاي بالینی کمک می نماید.

5. اثربخشی بالینی  (clinical Effectiveness)

        تعریف اثر بخشی بالینی، استفاده از بهترین دانش به دست آمده از پژوهش، تجربه بالینی و ترجیحات بیمار براي رسیدن به نتایج مطلوب در روند مراقبت از بیماران، است. چارچوب این فرآیند را اطلاع رسانی، تغییر و پایش تشکیل می دهد. اثربخشی بالینی و ممیزي بالینی از اجزاء اساسی حاکمیت بالینی به منظور بهبود و تضمین کیفیت هستند. هدف اثربخشی بالینی که در قالب عملکرد بالینی مبتنی بر شواهد ایجاد می شود، بهبود در ارائه خدمات است. اثربخشی بالینی در مورد انجام کار درست، درزمان مناسب، براي بیمار مناسب بوده و با بهبود کیفیت و عملکردارتباط دارد.

        اثر بخشی بالینی حاصل کاربرد بهترین دانش برگرفته از پژوهش روزآمد و تجربه، براي انجام فرآیند صحیح بالینی و دستیابی به نتایج بالینی مطلوب براي بیمار است. همچنین اثربخشی بالینی حکایت از مطلوبیت نتایج کاربرد یک دارو یا روش تشخیصی درمانی در تولید بهترین نتایج بالینی در بیمار می کند.

6. ممیزي بالینی (Clinical Audit)

        ممیزي بالینی بخشی از پاسخگویی حرفه اي درحاکمیت بالینی محسوب می شود یعنی ارائه دهندگان سطوح مختلف خدمات سلامت دربرابر ارائه خدمات با کیفیت و ارتقاء مستمر کیفیت خدمات، مسئول و پاسخگوهستند.

چرخه ممیزي بالینی می تواند این گونه توصیف شود:

- تعیین و تدوین استانداردها

- بررسی وضعیت موجود

- مقایسه نتایج با استانداردها

- انجام مداخله و تغییر عملکرد براساس نتایج مقایسه

- ممیزي مجدد جهت حصول اطمینان از بهبود عملکرد
 

7.مدیریت کارکنان  (Staff management)

 

        بیماران حق دارند که توسط کارکنانی حرفه اي با مهارت ها و تخصص هاي مرتبط و به روز، تحت مراقبت قرار گیرند.

مدیریت کارکنان چیست؟

        مدیریت کارکنان شامل به کار گیري و انتخاب کارکنان، ارزیابی ونظارت بر آنان، توسعه مهارت هاي فردي و شغلی و تأمین رفاه ایشان است.

        با توجه به تعریف بالا، مدیریت کارکنان شامل موارد زیر است:

- جاي گذاري هر فرد در جایگاه خودش

- توسعه و پیشرفت محیط کار به طوري که کارکنان بر اساس تغییراتی که در طول زمان در تقاضاهاي بیماران براي دریافت خدمات ایجاد می شود، آماده شوند.