حاکمیت بالینی - تعریف


 
حاکمیت بالینی   Clinical Governance
 
 

چارچوبي که در آن سازمان هاي ارايه کننده خدمت در قبال بهبود دايمي کيفيت پاسخگو بوده و با ايجاد محيطي که در آن تعالي در خدمات باليني شکوفا مي شود به صيانت از استانداردهاي عالي خدمت مي پردازند.

تعالی خدمات بالینی در مفهوم کلی به معنای ارتقای کیفیت خدمات بالینی و افزایش پاسخگویی ارائه دهندگان و متولیان امر سلامت در قبال کیفیت خدمات ارائه شده به مردم است. دولت‌ها و نظام هاي سلامت درگير فرآيندهايي هستند كه هدف آنها حفظ و ارتقاي مداوم كيفيت خدمات سلامتي است

حاکمیت بالینی را می توان به مشابه تغییر فرهنگی تمام نظام در نظر گرفت که سازمان را برای ارائه خدمات سلامت مستمر، پاسخگو، بیمار محور و با کیفیت تعیین شده، توانمند می سازد.

حاکمیت بالینی فرصتی است برای یافتن راههای به حرکت در آوردن افراد با وضعیت سستی و رخوت فعلی به سمت فرهنگی چالش انگیزتر که در آن، آموزش فعال، صحبت کردن به همراه شنیدن و گوش کردن، و پرسیدن با هدف یادگیری و توسعه، موج می زند.

حاکمیت بالینی فرصتی است برای تحت اختیار در آوردن ارزش گذاری مهارتها و استعدادهای کارکنان و در حقیقت مجالی برای درک ضرورت به حرکت درآوردن دانش از کتابخانه ها به دیگر نقاط است.

حاکمیت بالینی سیستمی برای ارتقاء استانداردهای عملکرد بالینی است.

برنامه حاکمیت بالینی باید براساس ارزیابی نیازها و دیدگاههای بیماران، الزامات قانونی، قابلیتهای کارکنان، نیازهای برآورده نشده آموزشی و مقایسه واقع بینانه عملکرد کنونی با بهترین استانداردهای طبابت استوارباشد احساس مالکیت و تعلق نسب به این برنامه از راس تا قاعده سازمان و در تک تک گروهها و افراد باید وجود داشته باشد و یا پدید آید.

 

در کشورهاي مختلف روش ها و ابزارهاي متنوعی جهت ارتقاءکیفیت مراقبت هاي سلامت تا به امروز بکار گرفته شده اند . از میان این روش ها، حاکمیت بالینی براي نخستین بار در NHS انگلیس به عنوان استراتژي ارائه شده از سوي دولت و به منظورارتقاء کیفیت مراقبت هاي بالینی در سال 1998 مطرح شد.

حاکمیت بالینی چارچوبی است که در آن سازمان هاي ارایه دهنده خدمات بالینی، در قبال بهبود دایمی کیفیت پاسخگوبوده و با ایجاد محیطی که در آن تعالی خدمات بالینی شکوفا می شود به صیانت از استانداردهاي عالی خدمت می پردازند.