بخش جراحی زنان و زایمان

 

 

 
 
معرفی بخش جراحی زنان

 

 

رئیس بخش جراحی زنان : دکتر حورا واحدالعین -متخصص زنان و زایمان - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

 سرپرستار بخش :حسن زاده شرکانلو -کارشناس پرستاری -25سال سابق خدمت در بخش های جراحی.داخلی. جراحی زنان .سی سی یو .آی سی یو .مدیریت پرستاری
 

پرسنل شاغل: 29 نفر :5 کارشناس پرستاری رسمی.4 کارشناس پرستاری پیمانی .2 کارشناس پرستاری قراردادی .   .8 کارشناس پرستاری طرحی.    2 کارشناس مامایی.2 بهیاررسمی. 5کمک بهیار قرار دادی..1منشی.3 خدمتگذار.

 

درجه ارزشیابی : درجه یک

طبقه واقع شده:طبقه 3 - مساحت بخش:630 متر مربع

شامل: 14 اتاق بستری 4 اتاق پشتیبانی .35 تخت فعال و  35 کات نوزاد.

این بخش دوستار مادر وکودک میباشد وطرح رومینیگ بطو رکامل اجرا میگردد.

در اتاق های.314 301.303.307.308و310.312.313 مادران به همراه نوزادان پس از زایمان وسزارین پذیرش میگردند.

اتاق 302  شامل 4 تخت سه شکن مجهز به مانیتورینگ  قلبی سرتخت وپمپ انفزیون وست احیاءو ساکشن پرتابل و 4 لاین اکسیژن سانترال میباشد.در این اتاق مادران  های ریسک با تابلوی پره اکلامپسی و دیابت پس از سزارین وزایمان به همراه نوزادان پذیرش میشوندو خدمات و مراقبتهای  خاص به ایشان ارایه میگردد..

اتاق 304 :اتاق خصوصی

اتاق 305:اتاق ایزوله

 

میانگین اشغال تخت : 06/87%

 

متوسط طول اقامت بیمار:06/2 روز

 

 در بدو پذیرش مادر ونوزاد پرستار خود وبخش را به بیمار معرفی وپمفلت آشنایی با بخش ومنشور حقوق بیمار تحویل وی میگردد.

طریقه پذیرش وبستری بیماران ومادران :

1-پس از سزارین از اتاق عمل وپس از زایمان طبیعی از زایشگاه.

2-به صورت سرپایی با معرفی نامه کتبی ونوبت قبلی از طریق در مانگاه پذیرش وجهت اعمال الکتیو بستری وپس از انجام اقدامات بالینی  پاراکلینیکی شامل کنترل fhr .اخذ نوار قلب ونمونه خون جهت آزمایشات،رادیو گرافی،مشاوره بیهوشی ویا داخلی در صورت ضرورت آماده عمل میشود.

اقدامات پس از عمل از جمله مراقبتهای بالینی ،آموزش شیردهی ،اقدامات دارویی ،پانسمان ،آموزش های حین بستری وترخیص در خصوص اقدامات خود مراقبتی وبهداشت فردی وایمنی نوزاد  ادمه شیردهی وبه بیماران به صورت چهره به چهره .نمایش فیلم .ارایه پمفلت آموزشی  ارائه میگرددودر فرم های مخصوص ثپت میگردد.

فرم های آموزش شامل : فرد آموزش دیده وروش آموزش وفرد آموزش دهنده .نتیجه آموزش میباشد..

3 روز پس از ترخیص توسط پرستار آموزش موارد به صورت تلفنی از بیمار جویا ودر خصوص سوالات ویا مشکلات احتمالی در نزد مادرونوزاد پیگیری وراهنمایی های لازم ارایه میگردد.