مدیریت بخش مدارک پزشکی

 

واحد مدارک پزشکی

 

مسئول واحد : کلثوم خداپرست

میزان تحصیلات و رشته تحصیلی : كارشناس آمار و مدارك پزشكي

تلفن تماس :32231061 داخلي 645

آدرس پست الکترونیک : khodaparastk1[at]mums.ac.ir

 

 

معرفی پرسنل واحد مدارک پزشکی :

1-    سمانه ظفر كارگر يزدی - كارشناس مدارك پزشكي

2-    عذرا حسيني – ديپلم

3-    فاطمه محجوب – كارشناس مدارك پزشكي

4-    زهره آسوده – ديپلم

5-   حشمت بدرود سنگاني – ديپلم

6-    سپیده محمدزاده – كارشناس فناوری اطلاعات سلامت

7 -   صفوراباقریان – کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

8-  آرزو سلیمی – کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

9-   طاهره صفاییان – دیپلم

10- فرحناز دست برآورده – ارشد روانشناسی

11- فاطمه یوسفی – کارشناس روانشناسی


 شرح وظايف مسئول مدارك پزشكي :

 • - رعايت قوانين ومقررات بيمارستان

 • - تقسيم كار بين پرسنل تحت سرپرستي ونظارت بر نحوه ي صحيح عملكرد ايشان

 • - نظارت بر اجراي صحيح مقررات و دستورالعمل هاي سازماني در بخش مدارك پزشكي

 • - همكاري با ساير واحدهاي بيمارستان در انجام امور مربوط به بيماران

 • - حضور در جلسات كميته هاي بيمارستاني

 • - پيگيري و تشكيل كميته ماهانه مدارك پزشكي

 • - ارزشيابي مستمر كار كنان تحت سرپرستي

 • - برنامه ريزي و تعيين شيفت هاي كاري پرسنل

 • - كنترل عملكرد پرسنل تحت سرپرستي در چارچوب وظايفشان

 • - انجام كليه امور محوله طبق دستور مافوق

 • - تهيه پيش نويس مكاتبات مربوطه

 • - ارزيابي مستمر عملكرد بخش وپيگيري جهت مرتفع نمودن نقايص موجود

 • - رعايت ضوابط تدوين شده جهت ارزشيابي بيمارستان

 • - تهيه گزارش از فعاليت هاي انجام شده دربخش هاي تحت سرپرستي و ارسال به مديريت بيمارستان

 • - درخواست وسايل و امكانات مورد نياز بخش


فرآیندهای واحد مدارک پزشکی