واحد مديريت اطلاعات سلامت

 


واحد مديريت اطلاعات سلامت :

واحد مديريت اطلاعات سلامت  به عنوان ارتباط دهنده اعضاي كادر درمان و در جهت کمک و پشتيباني قانوني از حقوق بيمار ،تيم درمانگر و موسسه درماني ، ارتقاءدرجه ارزشيابي ، کاهش کسورات ، افزايش درآمد و پرداخت به موقع کارانه و ... نقش اساسي ايفاء مي نمايد.  اين واحد در سال 1395؛ با به کارگيري 14 نفر پرسنل مربوطه ، در واحدهاي ؛ سرپرستي بخش ، پذيرش، کدگذاري بيماريها وثبت کد پرونده در برنامه HIS،واحد آمار،بايگاني ،اسنادپزشکي و رفع نقايص پرونده ها، ارائه خدمت نموده است .


 

  • - معرفي واحدها
  • - فرآيندهاي موجود
  • - شرح وظايف واحدها
  • - لينك با كميته تخصصي مديريت اطلاعات سلامت استان خراسان رضوي


الف ) واحد سرپرستي

مسئول واحد : كلثوم خداپرست

تحصيلات : كارشناس مدارك پزشكي

سابقه : 18 سال

تلفن تماس : 32231061- (داخلي 645)

پست الکترونیک : Khodaparastk1[at]mums.ac.ir

 

هدف استراتژيکي : مديريت اطلاعات سلامت به عنوان ابزار ارزيابي اقدامات درماني ، کنترل فعاليت پزشکان و پيراپزشکان و کمک به عوامل فرآيند درمان در جهت ارتقاء کيفيت خدمات درماني و کاهش هزينه ها ، نقش ايفاء مي نمايد . همچنين با ارائه مدارک مستند مي تواند حامي حقوق تيم درمانگر ، بيمار و موسسه درماني در محافل قضايي و اداري باشد .


--      اهم فعاليتهاي انجام شده در سال 96 :

    - تعريف شرح وظايف سازماني هر واحد به تفکيک

    - پيگيري کمبود نيروي تخصصي دربخش به مديريت محترم بيمارستان

    - انجام ارزشیابی پرسنل بخش مديريت اطلاعات سلامت

    - انجام نیاز سنجی آموزشی بخش مديريت اطلاعات سلامت با توجه به دستورالعمل های مربوطه

    - اطلاع رساني به مسئولين واحدهاي مديريت اطلاعات سلامت در خصوص بخش نامه ها و ابلاغ دستورالعملهاي مربوطه

    - تشکيل کميته مديريت اطلاعات سلامت بصورت منظم و ماهيانه

    - تدوين دستورالعملهاي داخلي در خصوص نحوه مستندسازي و قوانين مخصوص آن جهت بخش و واحدهاي مختلف بيمارستان

    - آموزش مداوم پرسنل بخش مديريت اطلاعات سلامت در خصوص بخشنامه ها و دستورالعمل هاي طرح تحول نطام سلامت

    - بررسي اوراق موجود ودرخواست اوراق مخصوص و اصلي پرونده به امور اداري و کارپردازي جهت تهيه و استفاده در سطح بيمارستان

    - بررسي سنجه هاي اعتباربخشي ، بروز رساني استانداردهاي مدنظر در سنجه ها و ...

    - تهیه تجهیزات و فضاي مورد نياز مورد نیاز

    - شروع فرآیند امحاء با توجه به قوانین و دستورالعمل های مربوطه

    - پیگیری طراحی و به روز رسانی فرم های مورد استفاده در پرونده بیمار 
 

ب ) واحد پذيرش

مسئول واحد : كلثوم خداپرست

تحصيلات : كارشناس مدارك پزشكي

سابقه : 18 سال

تلفن تماس : 32231061- (داخلي 645)

پست الکترونیک : Khodaparastk1[at]mums.ac.ir
 
 

هدف استراتژيکي : ارائه خدمات به بيماران به صورت اورژانس و عادي ، سرپايي وبستري در حيطه مقررات بيمارستان

--      اهم اقدامات انجام شده در سال 96 :

      -تهيه دفتر گزارش روزانه جهت واحد

     - آموزش و توجيه پرسنل پذيرش و پرسنل جديدالورود

     - تهيه تراکت هاي مربوط به اطلاع رساني و راهنمايي بيماران

     - اطلاع رساني در زمينه پذيرش و شرايط رضايت گرفتن

     - اعلام کتبي مشکلات واحد پذيرش ( اعم از تجهيزات ، نيروي انساني و...) به مديريت محترم بيمارستان

    - راه اندازي پرينتر مچ بند

 
 

ج ) واحد کدگذاري بيماري ها و ثبت کد در برنامه HIS

مسئول واحد: کلثوم خداپرست

تحصيلات : كارشناس مدارك پزشكي

سابقه : 18 سال

تلفن تماس : 32231061- (داخلي 645)

پست الکترونیک : khodaparastk1[at]mums.ac.ir

 
 

هدف استراتژيکي : طبقه بندي پرونده هاي پزشکي براساس تشخيص نهايي ، اقدامات جراحي ، علل خارجي مرتبط با آن و... جهت استفاده در طرح هاي تحقيقاتي ، پژوهشي و آموزشي


--      اهم اقدامات انجام شده در سال 96 :

     -تهيه کتب مورد نياز واحد

     - مکاتبه با پزشکان متخصص در خصوص تشخيص نويسي در پرونده به طور خوانا ، دقيق ، لاتين و..

     - تهيه پمفلت جهت چگونگي مستند سازي توسط پزشکان و نيز ثبت تشخيص بيماري و جراحي در پرونده و ارائه به ايشان

     - تهيه نسخه پشتيبان از نرم افزار ثبت پرونده به صورت ماهانه وارائه آن به واحد مربوطه مستقردر معاونت پژوهشي دانشگاه

     - تهیه دو جلد کتاب  ICD10و اقدامات جراحی علاوه بر کتب قبلی

     - كدگذاري همزمان ترخيص مطابق با دستورالعمل هاي طرح تحول نظام سلامت

     - كدگذاري مرگ و مير در پرونده و دفترچه هاي گواهي فوت مطابق درخواست مركز بهداشت شماره 3 مشهد

    - همکاری با محققان با استفاده از گزارشات کدگذاری طبق دستورالعمل ارائه اطلاعات به بیمار

 

 


 د) واحد آمار

مسئول واحد : كلثوم خداپرست

تحصيلات : كارشناس مدارك پزشكي

سابقه : 18 سال

تلفن تماس : 32231061- (داخلي 645)

پست الکترونیک : Khodaparastk1[at]mums.ac.ir

 
 

هدف استراتژيکي : تدوين اطلاعات آماري بيماران و بيمارستان ، بررسي و آناليز آنها ، ارائه به مديران سازمان جهت استفاده در تصميم گيريها درراستاي  ارتقاء سطح کيفي خدمات ارائه شده و در نهايت دستيابي به کيفيت مطلوب


--      اهم فعاليتهاي انجام شده در سال 96 :

    - تهيه گزارش عملکرد بيمارستان به استناد گزارشات واحدهاي مربوطه و فعال در بيمارستان طي انجام تحقيقات و مطالعات مورد نياز

    - تهيه و ارسال آمار درخواستي از معاونتهاي مختلف دانشگاه علوم پزشکي در مدت زمان مشخص شده

    - تدوين و ثبت آمار ماهيانه در سامانه هاي اداره آمارو آواب ، شاخص های اورژانس

    - ساماندهي آمار موجود و بايگاني آمار

    - طراحي فرم هاي آماري سالانه جهت مجموع فعاليت هاي تمامي واحدهاي فعال بيمارستان اعم از بخش ها ، درمانگاهها ، پاراکلينيک ، در آمد ، مددکاري و ...

    - تحليل آمار و ارائه پس خوراندهاي آماري فعاليت واحدها به مديريت محترم بيمارستان

    - اطلاع رساني و مکاتبه با مسئولين بخش هاي بيمارستان در مورد اهميت دقت در آمار استخراج شده در واحدهاي مربوطه و ارسال آن در مدت زمان معين شده به واحد آمار بيمارستان

    - ارائه پس خوراند آمار فعاليت بخش ها و مقايسه با مدت مشابه سال قبل به مسئولين بخش ها

    - اصلاح برخي فرم هاي آماري و تنظيم فرم هاي داخلي به اقتضاي نياز بيمارستان

    - چک راندوم آمار استخراج شده در بخش ها و تذکر در صورت اختلاف هاي آماري

    - اطلاع رساني به مسئولين بخش ها در خصوص بخشنامه هاي ارسالي از سوي اداره آمار معاونت پژوهشي دانشگاه علوم  پزشکي

    - اجرای اتوماسیون آماری در خصوص تکمیل آمار تسهیلات بهداشتی درمانی وارائه به اداره آمار

    - همکاری درارائه آمارهای مورد نیاز واحدهای مختلف از جمله آمارمورد نياز دفتر بهبود كيفيت ، تحول سلامت و ....

    - ارائه گزارشات آماري مهم در جلسات مربوطه در راستاي افزايش سطح کيفي خدمات درماني ارائه شده ، جذب درآمد و...


 
 

ه) واحد بايگاني مدارک پزشکي

مسئول واحد : سپیده محمدزاده

تحصيلات : كارشناس فناوری اطلاعات

سابقه : 2 سال

تلفن تماس : 32231061- (داخلي 645)

 
 

هدف استراتژيکي : نگهداري سيستماتيک پرونده هاي پزشکي به نحوي که در کوتاهترين زمان ممکن براي استفاده کنندگان مجاز قابل دسترس باشد


--      اهم فعاليتهاي انجام شده در سال 95 :

 

    - با توجه به کمبود فضاي فيزيکي جهت استفاده مطلوب و علمي از اين فضا سيستم شماره دهي سريال واحد، جايگزين روش قبلي گرديد

     - تهيه يونيت هاي ريلي جهت فايلينگ پرونده

     - تهيه يونيت هاي ثابت جهت نگهداري منظم اوراق مدارک پزشکي

     - ساماندهي بايگاني راديولوژي در واحد مربوطه

     - راه اتدازی سيستم اطفاء حريق در بايگاني جاري

     - طراحي فرم درخواست مدارک جهت درخواست هاي شخصي و بيماران

     - تهیه دفتر ورود وخروج پرونده از بایگانی و كنترل ماهانه اين دفتر

     - شروع فرآبند امحا طبق دستورالعمل های ابلاغی


 


و ) واحد اسنادپزشکي و رفع نقايص پرونده

مسئول واحد : سمانه ظفر كارگر يزد

تحصيلات : كارشناس مدارك پزشكي

سابقه : 6 سال

تلفن تماس : 32231061- (داخلي 645)

پست الکترونیک : ZafarYS2[at]mums.ac.ir

 
 

هدف  استراتژيکي : رسيدگي به اوراق پرونده بيمار قبل و بعد از ترخيص به منظور افزايش روند کمي و کيفي مستندات پزشکي

(کنترل کیفي از جهت تکميل صحيح سربرگ اوراق ، درج مهر و امضاي پزشک معالج وتيم درمانگر وخوانا و علمي بودن مطالب مندرج در پرونده کنترل کمی از جهت وجود برگه های اصلی و اختصاصی در هر پرونده )


--      اهم اقدامات انجام شده در سال 96 :

    - تهيه پمفلت در خصوص چگونگي و نحوه مستند سازي جهت پزشکان ، پرستاران و ماماها

    - ابلاغ دستورالعملهاي مختلف سازمانهاي بيمه و ديگر مراجع که مرتبط با اين واحد مي باشد

    - تهيه و طراحي برخي فرم هاي مورد نياز واحد

    - اختصاص دفتري جهت ارسال پرونده هاي ناقص به بخش براي  رفع نقص

    - تهيه مهر مخصوص واحد

    - بکارگيري نيرو و فضاي فيزيکي مناسب جهت اين واحد

    - کنترل کمی و کیفی پرونده و ارائه بازخورد اشکالات مستندسازی به واحدهای ذیربط

    - به کارگیری دستورالعمل مستندسازی در کنترل نواقص و اعلام به بخش ها

 

    - کنترل کمی و کیفی پرونده و ارائه بازخورد اشکالات مستندسازی به واحدهای ذیربط

 

    - به کارگیری دستورالعمل مستندسازی در کنترل نواقص و اعلام به بخش ها