واحد مددکاری


 

هر لحظه حرفي در ما زاده مي شود

هر لحظه دردي سر بر مي دارد

و هر لحظه نيازي از اعماق مجهول روح پنهان و رنجور ما جوش مي كند

اين ها بر سينه مي ريزند و راه فراري نمي يابند مگر اين قفس كوچك استخواني گنجايش اش چه اندازه است

دكتر علي شريعتي

پيچيدگي و دشواري هاي امروز بشر و شرايط خاص جامعه و فشارهاي رواني اجتماعي ناشي از زندگي پر هياهوي قرن حاضر ارائه خدمات و اقدامات اجتماعي در جهت استحكام خانواده و جامعه اي سالم، حرفه مددكاري را به صورت يك نياز اجتماعي مطرح كرده است.

مددكاري اجتماعي عبارت از مجموعه اي متشكل از تدابير و مشاوره ها و فعاليت هاي حرفه اي مي باشد كه در قالب نهادها، سازمان ها و موسسات رفاهي توانبخشي اجتماعي، فرهنگي و تربيتي عرضه مي شود تا با ايجاد تغيير و دگرگوني مناسب در شرايط مادي و معنوي افراد و اقشار جامعه زمينه بهزيستي و رشد و تعالي آن ها را فراهم آورد.

  خدمات واحد مددكاري بيمارستان

  • تخفيف هزينه هاي درماني بيماران (بستري و سرپايي)

  • يكي از وظايف واحد مددكاري بررسي وضعيت مالي بيماران و حل مشكل پرداخت هزينه هاي درماني بيماران و راهنمايي بيماران فاقد بيمه براي دفترچه بيمه

  • هماهنگي و اقدامات لازم جهت بيماران مهاجر و راهنمايي و معرفي به كميسارياي عالي سازمان ملل و خيريه هاي وابسته

  • هماهنگي لازم جهت بيماران و نوزادان مجهول الهويه و گرفتن مجوز از دادگستري

  • اخذ معرفي نامه از سازمان ها و موسسات خيريه جهت تقبل هزينه

  • تلاش جهت بيمه نمودن افراد فاقد هويت از طريق سازمان بهزيستي

پايان سخن باز هم محبت است و ياري، ياري رساندن به همه مددجوياني كه چشم انتظار گوشه اي از الطافتان هستند. مادراني كه گاه براي پرواندن نوزاد معصومي كه دست تقدير او را در فقر و تنگدستي به اين دنيا آورده است دست نياز خود را به سوي ما مي آورند ، باشد كه با گرفتن اين دست هاي سرد و نا اميد، نوري در قلبشان بتابانيم تا راهي باشد براي پروراندن زنان و مردان سرافرازي كه افتخار آفرين جامعه اي باشند كه در طول تاريخ آماج سختي ها و تحريم ها بوده. واضح و مبرهن است كه جامعه به جوانان سالم و تندرست نياز خواهد داشت و ياري ما به اين مادران و نوزادان پلي خواهد بود براي رساندن آن ها به سوي سلامت جسمي و اجتماعي . چه بسا كه اين امر سرمايه گذاري نيكويي است براي اين مرزو بوم

پس بياييم دست به دست يكديگر از اين گل هاي نوشكفته حمايت كرده و نگذاريم كه طوفان فقر و تنگدستي آن ها را پرپر كند.

چشم به راهتان هستيم