دفتر پرستاري

 

مدیریت پرستاری

 

مسئول واحد : اکرم جعفرزاده نوغانی

میزان تحصیلات و رشته تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت پرستاری

تلفن تماس : 32231061 داخلی 860

تلفن مستقیم : 32221230

آدرس پست الکترونیک : jafarzadena1[at]mums.ac.ir

 

معرفی پرسنل واحد مدیریت پرستاری

1-    سوپروایزر درگردش: خانم فریال پابرجا کارشناس مامائی

2-    سوپروایزر درگردش: خانم بتول خیرخواه کارشناس پرستاری

3-    سوپروایزر درگردش: خانم معصومه یزدانی کارشناس پرستاری

4-    سوپروایزر درگردش: خانم مرجان حسینی کارشناس پرستاری

5-    سوپروایزر درگردش: خانم سکینه صدیقی کارشناس پرستاری

6-     سوپروایزر آموزشی : خانم سکینه صدیقی کارشناس پرستاری

7-    کارشناس کنترل عفونت : خانم بتول خیرخواه کارشناس پرستاری

8-    سمیه خیامی: منشی بخش

  

شرح وظایف واحد مدیریت پرستاری

 -  گردآوري اطلاعات

تعيين اهداف (كوتاه مدت ، ميان مدت ، درازمدت ) مبتني برنيازها جهت تامين ، حفظ وارتقاء سطح سلامت ورفاه اجتماعي مددجو / بيمار باتوجه به خط مشي هاي مركز وپيشنهاد به مقامات ذيربط

 1. تعيين خط مشي واتخاذ روشهاي مناسب وتعيين جدول زمان بندي براي رسيدن به اهداف موردنظر
       - ارائه راهكار بهينه به مسئول وايجاد شرايط مناسب جهت استفاده بهينه از منابع موجود به منظور دستيابي      به اهداف مورد نظر
       - برنامه ريزي درزمينه هاي ارتقاء كيفي وبهبود مستمر فعاليتهاي ارائه خدمات مددجويان
       - ايجاد هماهنگي دربرنامه های آموزشي باليني دانشجويان گروههاي پرستاري
       - تعيين وپيشنهاد بودجه موردنياز واولويت بندي آنها جهت اجراي برنامههاي پرستاري
       - ارائه راهكارهاي اساسي دربرنامه ريزي جهت تامين رفاه كاركنان تحت نظارت با همكاري ساير واحدهاي      ذيربط
       - تعيين حدود وانتظارات وعوامل عملكردي دررده هاي مختلف شغلي باتوجه به امكانات وشرح وظايف مصوب
       - بكارگيري نيروي انساني براساس توانايي افراد درشيفتهاي مختلف كاري
       - مصاحبه باداوطلبان وانتخاب افراد صلاحيت دار ومعرفي آنها به كارگزيني
       - تصميم گيري درمورد مرخصي ها ، ماموريتها ی كاركنان گروه پرستاري
       - رهبري وهدايت واحدهاي ذيربط درجهت تحقق اهداف گروه پرستاري
       - ارائه الگوي مناسب پرستاري بابرقراري ارتباط موثر/ عملكرد مطلوب/ حسن رفتار شغلي و..
       - اتخاذ تدابير لازم وارائه راهكارهاي اساسي درجهت ايجاد تقويت انگيزش دركاركنان (تشويق و تنبيه ) گروه      پرستاري
       - تشكيل واداره جلسات اختصاصي و ويژه درجهت حل مشكلات واحدهاي ذيربط با بهرهمندي از فن آوريهاي علمي حل مسئله
       - تامين نيازهاي آموزش كاركنان شامل : آشناسازي پرسنل جديدالورود با مقررات خط مشي ها .
       - رسيدگي و پيگيري مشكلات كاركنان گروه پرستاري
       - نظارت و كنترل كيفيت مراقبت پرستاري براساس استانداردها تعيين شده با استفاده از ابزارهاي مناسب (چك ليست و...)
       - نظارت برحسن اجراي شرح وظايف سطوح مختلف كاركنان پرستاري
       - بررسي آماري از برآيند خدمات پرستاري شامل حوادث ، آمارمرگ ومير و سوء مراقبت ورفتار ، عفونتهاي      ثانويه و .
       - نظارت برارزشيابي مستمر عملكرد كاركنان پرستاري درطول سال
       - بازديد مستمر ازواحدها درشيفتهاي مختلف
       - ارزشيابي برنامه هاي تعيين شده مبتني برهدف مركز و گزارش عملكرد
       - بررسي سطح رضايت مندي بيمار ، مددجو ، خانواده ، كاركنان و ...

 

فرآیند ها

الف) فرایندهای مدیریتی:

- مشارکت کادر پرستاری در برنامه های آموزشی

- مشارکت کادر پرستاری در برنامه های پژوهشی

- مشارکت کادر پرستاری در برنامه های مدیریتی

- استانداردهای حرفه ای و مراقبتی بیمار

- مدیریت تجهیزات مصرفی پزشکی

- برخوردهای تشویقی تنبیهی و انضباطی

- مدیریت دارو

- راهنماهای مراقبت پرستاری

- ارتباطات بین بخشی

 

ب) فرایندهای بالینی:

- پذیرش ترخیص انتقال بین بخشی اعزام ارجاع

- دسترسی آسان به خدمات پاراکلینیک در صورتی که این خدمات در بیمارستان ارائه نشود

- مراقبت پوست و حفاظت در برابر زخم های فشاری

- شناسائی هویت بیمار

- تحویل شیفت به نوبت بعدی

- فعالیتها و تصمیمات مربوط به مراقبت تسکین درد

- ارزیابی وضعیت تغذیه ای و مراقبت مناسب

- دستورات تلفنی

- ایمنی و ارزیابی احتمال خطر وآسیب به خود و بیمار

- ترانسفوزیون خون و فراورده های خونی

- عدم در پوش گذاری مجدد سرنگ و سر سوزن

- عدم بکارگیری مجدد وسایل یکبار مصرف

- درمان وریدی

- بیمارانیکه مورد ضرب وشتم قرار گرفته اند

- شناسایی بیماران مجهول الهویه

- کودکانیکه مورد آزار واقع می شوند

 

 

 بخشهاي درماني زير مجموعه دفتر پرستاري :

     1 - NICU ، سرپرستار خانم زهرا آصفی بصیر

    2 – جراحي زنان و مادران پر خطر  ، سرپرستارخانم زهره خوئی

     3- زنان زايمان(سزارين و زايمان طبيعي)، سرپرستارخانم بی بی حسن زاده شرکانلو

     4- اطاق عمل ،خانم نوشين شيبائي مقدم

     5- زایشگاه ، سرپرستارخانم اقدس افشارپور

     6 – زایمان فیزیولوژیک ، سرپرستارخانم فریال پابرجا

     7 - اورژانس درمانگاههای تخصصی و فوق تخصصی ، سرپرستارخانم سعیده سجادی

     8- CSR سرپرستار خانم فرشته رستميان

 

      تعداد پرسنل زير مجموعه پرستاري :

      سوپروايزر :4

      سرپرستار :4

      ماما مسئول :1

      پرستار : 13 رسمي - 34 پيماني – تبصره 4- 19 طرحي

      ماما : 22 رسمي –پيماني 2-  تبصره 2 - 26 طرحي

      کاردان اتاق عمل : 8 پيماني - 5 طرحي

      کاردان بیهوشی : 3 رسمي - 3 پيماني – تبصره 4- طرحي 5

      بهيار : 4 رسمي

      کمک بهيار : 3 رسمي - 21 تبصره

      منشي:4تبصره