اهداف کميته ها


اهداف و وظايف كميته هاي بيمارستاني

  وظایف کمیته ها و شوراهای پزشکی و بیمارستانی:

1- تعیین خط مشی و زمینه های عملکرد بیمارستان برای تحقق اهداف و بر اساس موازین و رهنمودهای وزارت متبوع و دانشگاه

2- طراحی و برنامه ریزی اجرایی جهت تحقق اهداف مزبور

3- شناسایی مشکلات و معضلات اصلی در عملکرد بیمارستان و رهیابی جهت حل آنها

4- تلاش مستمر در جهت افزایش کیفیت و بهبود عملکرد بیمارستان و رضایت گیرندگان خدمات.

5- پیشنهاد اعضا و ترکیب زیر کمیته های بیمارستانی بر اساس موازین و رهنمودهای وزارت متبوع و دانشگاه و دستورالعمل اجرائی ارزشیابی

6- پیگیری روند ارتقاء کیفیت خدمات بیمارستانی و ارزشیابی منظم و مستمر درونی بیمارستان

 اهداف کمیته بهداشت و كنترل عفونت بيمارستاني و لنژ :

نظارت بر بهداشت محيط بيمارستان – نظارت بر بهداشت فردي و نظافت پرسنل بخش – بررسي عفونتهاي بيمارستاني – تضمين و كنترل صحيح ضدعفوني محيطهاي بيمارستاني – بررسي صحيح انجام شدن روشهاي استراليزاسيون – نظارت بر انجام صحيح وسائل و آلوده بيمارستان – نظارت بر نحوه جداسازي و دفع بهداشتي زباله ها – نظارت بر اجراي دقيق و همه جانبه ضوابط استاندارد – نظارت بر اجراي دقيق كليه ضوابط و دستورالعملهاي مربوطه

 اهداف کمیته تغذيه و رژيمهاي درماني :

بررسي و مطالعه در مورد نياز به انواع موادغذائي از نظر كمي و كيفي در سطح بيمارستان – تهيه برنامه منسجم براي تهيه مواد اوليه موادغذايي يا غذاهاي آماده – نظارت مستمر بر نحوه تهيه، آماده سازي و ... غذا تهيه و كنترل شناسنامه بهداشتي پرسنل واحد تغذيه – ارزيابي رضايت بيماران از كيفيت غذا

 اهداف کمیته مرگ و مير و آسيب شناسي و نسوج :

بررسي پرسشنامه ها و عوامل موثر بر مرگ كودكان 1 – 59 ماهه - تدوين مداخلات و نظارت و پيگيري نحوه اجراي مداخلات – ارسال گزارش ماهانه به دانشگاه - بررسي منظم همه موارد مرگ و مير – بررسي دوره اي عوارض – پيگيري موارد قانوني – تهيه گزارشات كارشناس براي ارسال بطور محرمانه به دانشگاه – تهيه پاسخ مورد نياز به مراجع قانوني

 اهداف کمیته نظارت و ارزشيابي دروني بيمارستان :

تهيه شرح وظايف قسمتهاي مختلف بيمارستاني – ابلاغ به پرسنل بخش و مسئولين واحدها – درخواست گزارشات ماهيانه از فعاليت ها و مشكلات جهت بررسي و حل مشكلات – ارزيابي مستمر يا انجام بازديدها و نظارت ها و تهيه گزارشات

 اهداف کمیته دارو، درمان و تجهيزات پزشكي :

ترويج شيوه هاي علمي درمان و دارو در واحدها - آشنا نمودن پزشكان و ساير پرسنل درماني با تازه هاي درمان و دارو – نظارت بر حسن اجراي روند مسائل درماني – بررسي نتايج درمان با تاكيد بر عوارض مرگ و مير – پيش بيني و نظارت بر نحوه تامين تجهيزات و ...

 اهداف کمیته كادر پرسنل پزشكي و پرستاري، اسناد و مدارك پزشكي و پرونده ها :

مشاركت در برنامه به منظور تامين نيروي انساني كارآمد – ارتقاء دانش و كيفيت خدمات – بررسي راههاي علمي واجرائي براي حل مشكلات و بهبود و شرايط رفاهي و رسيدگي به مشكلات و ارائه راه حلهاي مناسب – ارائه پيشنهادات بمنظور تشويق پرسنل – بررسي فعاليت پرسنل – بررسي مشكلات مربوط به پرونده – اجراي نظام صحيح و عملي – تهيه گزارش ادواري و آمارها – مشاركت و همكاري در ايجاد دسترسي به پرونده ها و مدارك پزشكي مورد نياز پزشكان و ...

 اهداف کمیته كميته اصلي مديريت كيفي بيمارستان :

جمع بندي و بررسي كميته هاي اسناد و مدارك پزشكي ، تغذيه، دارو و درمان و تجهيزات ، مرگ و مير – بهداشت و كنترل عفونت، فوريتهاي پزشكي

اهداف کمیته سوانح و فوريت هاي پزشكي و حوادث و ايمني و بهبود استانداردهاي فيزيكي :

جمع بندي و تقويت عملكرد بيمارستان در رابطه با سوانح و فوريتهاي پزشكي – تجهيزات بيمارستان و واحدها و بخشهاي مربوطه به حوادث و سوانح

اهداف اخلاق پزشكي، مراعات موازين شرعي در فعاليتهاي بيمارستاني :

جمع بندي و بررسي نتايج كميته هاي اخلاق پزشكي – موازين شرعي – نظارت و ارزشيابي دروني بيمارستاني