آموزش و بهسازی منابع انسانی (بیمارستان ام البنین (س))

 

آموزش و  بهسازی منابع انسانی (بیمارستان ام البنین)


 
   

   

   

                  

   

 بخشنامه اجرائی اموزش کارکنان سال 97

  نیازسنجی سال 97

بخشنامه 97