بيمه هاي طرف قرار داد


 

سازمانهاي طرف قرارداد با بيمارستان اختصاصي زنان حضرت ام البنين(س)- مشهد مقدس

نام سازمان بيمه گر

درصدتقبل بستري

درصدتقبل سرپايي

سازمان خدمات درماني

90

70

سازمان تامين اجتماعي عادي

90

70

سازمان تامين اجتماعي مستمري بگير

95

70

سازمان بيمه نيروهاي مسلح

100

70

لازم به توضيح است بيمارستان با بيمه هاي تكميلي قرار داد ندارد ولي صورتحساب كامل را به بيماران تحويل تا از سازمان هاي مربوطه دريافت دارند .