كميته هاي بيمارستاني


 
 
 
آشنايي با کميته هاي بيمارستاني

 

تعريف كميته هاي بيمارستاني:
یکی از سیاست­های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای ارائه بهتر و ارتقاء کیفی وکمی خدمات رسانی در مراکز درمانی ، راه اندازی کمیته های بیمارستانی می­باشد جهت تحقق اهداف بیمارستان و کمک به برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگی فعالیتهای بیمارستانی و ایجاد زمینه جهت مشارکت فعال همه پرسنل کمیته های و شوراهای پزشکی و یبمارستانی تشکیل میگردد. این کمیته ها به منزله بازوی مدیریت بیمارستان و مکمل آن خواهند بود.
 شورا یا کمیته اصلی:
به مجموعه متخصص و متعهد و مورد وثوقی گفته می شود که رسالت کمک به تحقق بخش عظیمی از اهداف و وظایف بیمارستانی را از طریق مشارکت در برنامه ریزی، مراقبت و نظارت بر حسن انجام فعالیتها، ایجاد هماهنگی برای استفاده بهینه از امکانات موجود و پیش بینی برنامه ارتقاء مستمر کیفیت ارائه خدمات، در شرایط مختلف، عهده دار می باشد.
 
زیر مجموعه شورا یا کمیته فرعی یا زیر کمیته:
به منظور تحقق عملی اهداف ویژه از موارد مندرج در بالا، با جلب مشارکت نیروهای تخصصی کارآمد حسب مورد و بر اساس شرح وظیفه مدون، کمیته های بیمارستانی یاد شده تشکیل و انجام وظیفه خواهند نمود. در این سند به اختصار از "زیر مجموعه شورا یا کمیته فرعی یا زیر کمیته" به عنوان "کمیته" یاد میگردد.
 
 دستورالعمل نحوه تشکیل و ادغام کمیته های بیمارستانی:
فعالیت تمام کمیته های بیمارستانی ضروریست، در بیمارستانهای مختلف، بسته به موقعیت و اقتضای شرایط بعضی از کمیته ها به شرح زیر می توانند در یکدیگر ادغام شوند. در این صورت کمیته واحد متشکله باید اهداف و وظایف مورد نظر همه کمیته های مربوطه را پیگیری و تبعیت نماید:
 
الف - در بیمارستانهای آموزشی بزرگ ( دارای 200 تخت یا بیشتر و ضریب اشغال تخت 70% یا بیشتر):
1- تشکیل همه کمیته ها ضروریست.
2- کمیته اخلاق پزشکی و کمیته مراعات موازین شرعی در فعالیتهای بیمارستانی (تحت عنوان کمیته اخلاق و موازین شرعی) میتواند ادغام گردد.
 
ب- در بیمارستانهای آموزشی کوچکتر و با فعالیت محدودتر، ادغام کمیته های به شرح زیر می تواند انجام گردد:
1- کمیته اخلاق پزشکی و کیمته مراعات موازین شرعی در فعالیتهای بیمارستانی ( تحت عنوان کمیته اخلاق و موازین پزشکی)
2- کمیته آسیب شناسی و نسوج و کمیته مرگ و میر
3- کمیته تغذیه و رژیمهای درمانی و کمیته دارو ، درمان و تجهیزات ( تحت عنوان کمیته غذا، دارو، درمان و تجهیزات)
تبصره: کمیته هائی که از ترکیب دو یا چند کمیته تشکیل می شوند، باید اهداف مجموعه کمیته های متشکله را تبعیت و وظایف آنها را نیز انجام دهند. ترجیح دارد با تشکیل جلسات بیشتر و بحث مستقل پیرامون موضوعات مربوط به هر کمیته این مهم تحقق پذیرد.
تشکیل سایر کمیته ها به صورت مستقل در این بیمارستانها الزامی است.
 
ج- در بیمارستانهای درمانی بزرگ (200 تخت یا بیشتر و ضریب اشغال تحت 70% یا بیشتر)، مشابه بند بیمارستان اقدام گردد.
 
د- در بیمارستانهای درمانی دارای 96-199 تخت و ضریب اشغال تخت مناسب:
1- کمیته کادر پزشکی، پرسنل پرستاری و کارکنان بیمارستان و کمیته اسناد و مدارک پزشکی و تنظیم پروندها ( تحت عنوان کمیته پرسنل، فعالیتها، آمار و اسناد بیمارستان)
2- در سایر موارد مشابه بند بیمارستان اقدام گردد.
 
ه - در بقیه بیمارستانهای درمانی :
1- کلیه موارد مندرج در بند د
2- ادغام کمیته ایمنی و ترویج زایمان طبیعی و کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان در کمیته بند ب - 3 (کمیته غذا، دارو، درمان و تجهیزات) که تحت همین عنوان وظایف فوق را نیز انجام دهد.
 
تبصره :
الف - چنانچه کمیته های ادغام شده به اندازه کافی تشکیل جلسه داده، مجموع شرح وظایف کمیته های متشکله و اهداف آنها تحقق پذیرفته باشد، کسب مجموع امتیازات کمیته های متشکله تا سقف 90% مقدور خواهد بود. در غیر این صورت به تناسب کمبود فعالیت از امتیازات مکتسبه باید کاسته شود.
ب- هیچ کمیته ای نباستی حذف گردد و کسب حداقل امتیاز هر کمیته الزامی است.
مراقبت و نظارت بر مراعات موازین شرعی و اصول اخلاق پزشکی در همه شرایط و در جمیع خدمات بیمارستانی برقراری نظام و عملکرد موثر سیستم صحیح اطلاع رسانی و گزارش دهی و پیگیری روند مرگ و میر و عوارض کنترل عفونتهای بیمارستانی، رسیدگی به امور تغذیه، لنژو ... تعیین جایگاه بیمارستان در نظام ارجاع و نظارت بر مراعات سیستم ارجاع :
الف- از خانه بهداشت به مراکز بهداشتی، درمانی و از آنجا به بیمارستان، (از طریق آموزش مردم و پرسنل سطوح اول و دوم و سوم ارائه خدمات بهداشتی، درمانی، هماهنگی با سطوح فوق و برنامه ریزی )
ب : از بیمارستان به سطوح بالاتر خدمات تخصصی، ارسال پس خوراند (فیدبک) به سطوح قبل و بعد نیز حائز اهمیت است.
 
انواع کمیته های بیمارستانی :
 
کمیته ها ( شوراهای ) اصلی:
1. شورای ( کمیته اصلی) پاسداری و مراقبت و ترویج ارزشهای متعالی در بیمارستان
این کمیته اصلی از طریق سه زیر کمیته به شرح مندرج در زیر تشکیل و به امور محوله خواهد پرداخت
 
کمیته های فرعی (زیر کمیته ها ) کمیته اصلی پاسداری و مراقبت و ترویج ارزشهای متعالی در بیمارستان عمومی :
2. شورای ( کمیته اصلی) مدیریت کیفی بیمارستان
ترکیب و نحوه عملکرد:
اعضای این کمیته باید از کسانی انتخاب گردند که مسئولیتهای کلیدی بیمارستان را بر عهده داشته و در حل مشکلات طراحی و برنامه ریزی به صورت گروهی مهارت داشته باشند.
کمیته های فرعی (زیر کمیته ها ) کمیته ی اصلی مدیریت کیفی در بیمارستان عمومی :
1. کمیته کنترل عفونت
2. کمیته دارو درمان و تجهیزات پزشکی
3. کمیته کادر پزشکی پرستاری و کارکنان
۴. کمیته آمار اسناد و مدارک پزشکی
۱۳ . کمیته کنترل مصرف آنتي بيوتيک
۱۴. کمیته آموزش
کمیته بهداشت و کنترل عفونت بیمارستانی و لنژ:
این کمیته از مهمترین کمیته های بیمارستانی به شمار میرود و بایستی در همه بیمارستانها تشکیل گردد (قابل ادغام در کمیته اصلی یا سایر کمیته ها نمی باشد )
ترکیب اعضاء :
· یک نفر متخصص عفونی یا متخصص داخلی
· پرستار کنترل عفونت
· سرپرستار بخش عفونی یا داخلی
· سرپرستار بخش جراحی
· یکی از سرپرستاران بخشهای کودکان یا زنان و زایمان
· رئیس یا یک نفر متخصص آزمایشگاه بالینی
· کارشناس بهداشت محیط
· نماینده واحد خدمات
· نماینده رئیس بیمارستان
· مسئول واحد لاندری
· کارپرداز یا مسئول تدارکات بیمارستان
کمیته دارو ، درمان و تجهیزات:
ترکیب اعضاء :
· رئیس بیمارستان
· سه تا پنج نفر از متخصصین بیمارستان از رشته های مختلف
· داروساز مسئول داروخانه
· مدیر بیمارستان
· نماینده مدیر بیمارستان در تجهیزات
· رئیس آزمایشگاه و نماینده از آزمایشگاه در رابطه با انتقال خون
· یک نفر پرستار مطلع به انتخاب مدیر پرستاری
· مسئول تدارکات بیمارستان
· سرپرستار اتاق عمل بیمارستان
جلسات کمیته باید حداقل هر ماه یکبار تشکیل گردد .
کمیته رسیدگی به موارد مرگ و میر و عوارض بیمارستانی:
ترکیب اعضاء ثابت :
· رئیس بیمارستان یا نماینده وی که باید پزشک باشد
· یک نفر متخصص آسیب شناسی
· یکی از پزشکان با سابقه و مجرب بیمارستان به انتخاب رئیس بیمارستان
· رئیس بخش بایگانی و مدارک پزشکی بیمارستان
· معاون آموزشی در بیمارستانهای آموزشی
ترکیب اعضاء متغیر :
· رئیس بخش مربوطه
· پزشک مسئول بیمار حسب مورد
· یک نفر پزشک متخصص کارشناس
· متخصص آزمایشگاه بالینی
· سایر افراد به تشخیص کمیته با حسب ضرورت
جلسات کمیته باید حداقل هر ماه یکبار تشکیل گردد .
کمیته تغذیه و رژیمهای درمانی:
ترکیب اعضاء :
· مدیر بیمارستان یا نماینده تام الاختیار ایشان
· یک نفر از متخصصین داخلی ( ترجیحا با گرایش غدد مترشحه داخلی )
· سرپرست امور تغذیه (کارشناس تغذیه )
· کارشناس بهداشت محیط
· نماینده مطلع و تام الاختیار از دفتر پرستاری
· نماینده مطلع و تام الاختیاراز خدمات
اهداف و وظایف کمیته :
- نظارت بر حمل بهداشتی مواد غذایی و نگهداری این مواد به شیوه های بهداشتی در محلها و درجه حرارت مطمئن
- نظارت مستمر بر نحوه تهیه ، آماده سازی ، طبخ ، نگهداری ، انتقال و توزیع وپذیرایی مواد غذایی در بیمارستان
- آموزش کارکنان بخش تغذیه به منظور مراعات موازی بهداشت فردی ، بهداشت محیط ، مقررات غذایی و دستورالعمل بهداشت کار در آشپزخانه و سایر اماکن بیمارستان
- نظارت بر تعویض به موقع وسایل پخت ، ظروف مستعمل و غیر بهداشتی
- تهیه و کنترل شناسنامه بهداشتی مشتمل بر گواهی صحت مزاج و عدم ابتلا به بیماریهای واگیر دار و مسری ، برای کلیه مامورین امور تغذیه بیمارستان و انجام ادواری آزمایشات ضروری برای تایید سلامت ایشان
جلسات کمیته باید حداقل هر 2 ماه یکبار تشکیل گردد .
کمیته ایمنی و ترویج زایمان طبیعی:
این کمیته در بیمارستانهایی که دارای بخشهای زنان ومامایی می باشند تشکیل می گردد .
ترکیب اعضاء :
· رئیس بخش زنان و مامایی + یک نفر دیگر از متخصصین این رشته
· رئیس بخش کودکان و نوزادان + یک نفر دیگر از متخصصین این رشته
· یک نفر ماما
· یک نفر پرستار ترجیحا سرپرستار بخش زنان و مامایی
· نماینده رئیس بیمارستان
جلسات کمیته باید حداقل هر ماه یکبار تشکیل گردد .
کمیته اسناد و مدارک پزشکی و تنظیم پرونده ها :
ترکیب اعضاء :
· نماینده رئیس بیمارستان
· سرپرست بخش آمار و مدارک پزشکی
· يک نفر پزشک شاغل در بیمارستان آشنا به موضوع
· نماینده مطلع از دفتر پرستاری
· نماینده مطلع از امور حسابداری و مالی بیمارستان