بازدید معاونت محترم درمان دانشگاه از بیمارستان مورخ 96/04/28

 


بازدید معاونت محترم درمان از بیمارستان مورخ 1396/04/28