مراسم اهداء لوح تقدیر و هدیه به کارکنان زن نمونه عفاف و حجاب

 

مراسم اهداء لوح تقدیر و هدیه به کارکنان زن نمونه عفاف و حجاب بیمارستان حضرت ام البنین(س) در بیت آیت ا... العظمی شیرازی

با حضور ریاست و مسئولین بیمارستان در روز چهارشنبه مورخ 96/09/08