بازدید معاونت محترم درمان دانشگاه

 

بازدید معاونت محترم درمان دانشگاه

در روز چهارشنبه مورخ 20 / 10 /96