بازدید رئیس کمیسیون برنامه بودجه شورای شهر

 

بازدید رئیس کمیسیون برنامه بودجه شورای شهر 

خانم بتول گندمی و مشاور امور زنان شهرداری مشهد خانم زری جراح

از کلیه بخش های بیمارستان جهت تبریک روز پرستار و اهدای شاخه ی گل