صفحه اصلی بیمارستان ام البنین| پست الکترونیک |سایت قدیم | English  

كميته هاي بيمارستاني

 

 
 
 
آشنايي با کميته هاي بيمارستاني

 

تعريف كميته هاي بيمارستاني:
یکی از سیاست­های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای ارائه بهتر و ارتقاء کیفی وکمی خدمات رسانی در مراکز درمانی ، راه اندازی کمیته های بیمارستانی می­باشد جهت تحقق اهداف بیمارستان و کمک به برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگی فعالیتهای بیمارستانی و ایجاد زمینه جهت مشارکت فعال همه پرسنل کمیته های و شوراهای پزشکی و یبمارستانی تشکیل میگردد. این کمیته ها به منزله بازوی مدیریت بیمارستان و مکمل آن خواهند بود.
 شورا یا کمیته اصلی:
به مجموعه متخصص و متعهد و مورد وثوقی گفته می شود که رسالت کمک به تحقق بخش عظیمی از اهداف و وظایف بیمارستانی را از طریق مشارکت در برنامه ریزی، مراقبت و نظارت بر حسن انجام فعالیتها، ایجاد هماهنگی برای استفاده بهینه از امکانات موجود و پیش بینی برنامه ارتقاء مستمر کیفیت ارائه خدمات، در شرایط مختلف، عهده دار می باشد.
 
زیر مجموعه شورا یا کمیته فرعی یا زیر کمیته:
به منظور تحقق عملی اهداف ویژه از موارد مندرج در بالا، با جلب مشارکت نیروهای تخصصی کارآمد حسب مورد و بر اساس شرح وظیفه مدون، کمیته های بیمارستانی یاد شده تشکیل و انجام وظیفه خواهند نمود. در این سند به اختصار از "زیر مجموعه شورا یا کمیته فرعی یا زیر کمیته" به عنوان "کمیته" یاد میگردد.
 
 دستورالعمل نحوه تشکیل و ادغام کمیته های بیمارستانی:
فعالیت تمام کمیته های بیمارستانی ضروریست، در بیمارستانهای مختلف، بسته به موقعیت و اقتضای شرایط بعضی از کمیته ها به شرح زیر می توانند در یکدیگر ادغام شوند. در این صورت کمیته واحد متشکله باید اهداف و وظایف مورد نظر همه کمیته های مربوطه را پیگیری و تبعیت نماید:
 
الف - در بیمارستانهای آموزشی بزرگ ( دارای 200 تخت یا بیشتر و ضریب اشغال تخت 70% یا بیشتر):
1- تشکیل همه کمیته ها ضروریست.
2- کمیته اخلاق پزشکی و کمیته مراعات موازین شرعی در فعالیتهای بیمارستانی (تحت عنوان کمیته اخلاق و موازین شرعی) میتواند ادغام گردد.
 
ب- در بیمارستانهای آموزشی کوچکتر و با فعالیت محدودتر، ادغام کمیته های به شرح زیر می تواند انجام گردد:
1- کمیته اخلاق پزشکی و کیمته مراعات موازین شرعی در فعالیتهای بیمارستانی ( تحت عنوان کمیته اخلاق و موازین پزشکی)
2- کمیته آسیب شناسی و نسوج و کمیته مرگ و میر
3- کمیته تغذیه و رژیمهای درمانی و کمیته دارو ، درمان و تجهیزات ( تحت عنوان کمیته غذا، دارو، درمان و تجهیزات)
تبصره: کمیته هائی که از ترکیب دو یا چند کمیته تشکیل می شوند، باید اهداف مجموعه کمیته های متشکله را تبعیت و وظایف آنها را نیز انجام دهند. ترجیح دارد با تشکیل جلسات بیشتر و بحث مستقل پیرامون موضوعات مربوط به هر کمیته این مهم تحقق پذیرد.
تشکیل سایر کمیته ها به صورت مستقل در این بیمارستانها الزامی است.
 
ج- در بیمارستانهای درمانی بزرگ (200 تخت یا بیشتر و ضریب اشغال تحت 70% یا بیشتر)، مشابه بند بیمارستان اقدام گردد.
 
د- در بیمارستانهای درمانی دارای 96-199 تخت و ضریب اشغال تخت مناسب:
1- کمیته کادر پزشکی، پرسنل پرستاری و کارکنان بیمارستان و کمیته اسناد و مدارک پزشکی و تنظیم پروندها ( تحت عنوان کمیته پرسنل، فعالیتها، آمار و اسناد بیمارستان)
2- در سایر موارد مشابه بند بیمارستان اقدام گردد.
 
ه - در بقیه بیمارستانهای درمانی :
1- کلیه موارد مندرج در بند د
2- ادغام کمیته ایمنی و ترویج زایمان طبیعی و کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان در کمیته بند ب - 3 (کمیته غذا، دارو، درمان و تجهیزات) که تحت همین عنوان وظایف فوق را نیز انجام دهد.
 
تبصره :
الف - چنانچه کمیته های ادغام شده به اندازه کافی تشکیل جلسه داده، مجموع شرح وظایف کمیته های متشکله و اهداف آنها تحقق پذیرفته باشد، کسب مجموع امتیازات کمیته های متشکله تا سقف 90% مقدور خواهد بود. در غیر این صورت به تناسب کمبود فعالیت از امتیازات مکتسبه باید کاسته شود.
ب- هیچ کمیته ای نباستی حذف گردد و کسب حداقل امتیاز هر کمیته الزامی است.
مراقبت و نظارت بر مراعات موازین شرعی و اصول اخلاق پزشکی در همه شرایط و در جمیع خدمات بیمارستانی برقراری نظام و عملکرد موثر سیستم صحیح اطلاع رسانی و گزارش دهی و پیگیری روند مرگ و میر و عوارض کنترل عفونتهای بیمارستانی، رسیدگی به امور تغذیه، لنژو ... تعیین جایگاه بیمارستان در نظام ارجاع و نظارت بر مراعات سیستم ارجاع :
الف- از خانه بهداشت به مراکز بهداشتی، درمانی و از آنجا به بیمارستان، (از طریق آموزش مردم و پرسنل سطوح اول و دوم و سوم ارائه خدمات بهداشتی، درمانی، هماهنگی با سطوح فوق و برنامه ریزی )
ب : از بیمارستان به سطوح بالاتر خدمات تخصصی، ارسال پس خوراند (فیدبک) به سطوح قبل و بعد نیز حائز اهمیت است.
 
 
انواع کمیته های بیمارستانی :
 
کمیته ها ( شوراهای ) اصلی:
1. شورای ( کمیته اصلی) پاسداری و مراقبت و ترویج ارزشهای متعالی در بیمارستان
این کمیته اصلی از طریق سه زیر کمیته به شرح مندرج در زیر تشکیل و به امور محوله خواهد پرداخت
 
کمیته های فرعی (زیر کمیته ها ) کمیته اصلی پاسداری و مراقبت و ترویج ارزشهای متعالی در بیمارستان عمومی :
2. شورای ( کمیته اصلی) مدیریت کیفی بیمارستان
ترکیب و نحوه عملکرد:
اعضای این کمیته باید از کسانی انتخاب گردند که مسئولیتهای کلیدی بیمارستان را بر عهده داشته و در حل مشکلات طراحی و برنامه ریزی به صورت گروهی مهارت داشته باشند.
 
کمیته های فرعی (زیر کمیته ها ) کمیته ی اصلی مدیریت کیفی در بیمارستان عمومی :
1. کمیته کنترل عفونت
2. کمیته دارو درمان و تجهیزات پزشکی
3. کمیته کادر پزشکی پرستاری و کارکنان
۴. کمیته آمار اسناد و مدارک پزشکی
۱۳ . کمیته کنترل مصرف آنتي بيوتيک
۱۴. کمیته آموزش
کمیته بهداشت و کنترل عفونت بیمارستانی و لنژ:
این کمیته از مهمترین کمیته های بیمارستانی به شمار میرود و بایستی در همه بیمارستانها تشکیل گردد (قابل ادغام در کمیته اصلی یا سایر کمیته ها نمی باشد )
ترکیب اعضاء :
·یکنفر متخصص عفونی یا متخصص داخلی
·پرستار کنترل عفونت
·سرپرستار بخش عفونی یا داخلی
·سرپرستار بخش جراحی
·یکی از سرپرستاران بخشهای کودکان یا زنان وزایمان
·رئیس یا یک نفر متخصص آزمایشگاه بالینی
·کارشناس بهداشت محیط
·نماینده واحد خدمات
·نماینده رئیس بیمارستان
·مسئول واحد لاندری
·کارپرداز یا مسئول تدارکاتبیمارستان
کمیته دارو ، درمان وتجهیزات:
ترکیب اعضاء :
·رئیس بیمارستان
·سه تا پنج نفر از متخصصین بیمارستان از رشته های مختلف
·داروساز مسئول داروخانه
·مدیر بیمارستان
·نماینده مدیر بیمارستان در تجهیزات
·رئیس آزمایشگاه و نماینده از آزمایشگاه در رابطه با انتقال خون
·یک نفر پرستار مطلع به انتخاب مدیر پرستاری
·مسئول تدارکات بیمارستان
·سرپرستار اتاق عمل بیمارستان
جلسات کمیته باید حداقل هر ماه یکبار تشکیل گردد .
کمیته رسیدگی به موارد مرگ و میر و عوارض بیمارستانی:
ترکیب اعضاء ثابت :
·رئیس بیمارستان یا نماینده وی که باید پزشک باشد
·یک نفر متخصص آسیب شناسی
·یکی از پزشکان با سابقه و مجرب بیمارستان به انتخاب رئیس بیمارستان
·رئیس بخش بایگانی و مدارک پزشکی بیمارستان
·معاون آموزشی در بیمارستانهای آموزشی
ترکیب اعضاء متغیر :
·رئیس بخش مربوطه
·پزشک مسئول بیمار حسب مورد
·یک نفر پزشک متخصص کارشناس
·متخصص آزمایشگاه بالینی
·سایر افراد به تشخیص کمیته با حسب ضرورت
جلسات کمیته باید حداقل هر ماه یکبار تشکیل گردد .
کمیته تغذیه و رژیمهای درمانی:
ترکیب اعضاء :
·مدیر بیمارستان یا نماینده تام الاختیار ایشان
·یک نفر از متخصصین داخلی ( ترجیحا با گرایش غدد مترشحه داخلی )
·سرپرست امور تغذیه (کارشناس تغذیه )
·کارشناس بهداشت محیط
·نماینده مطلع و تام الاختیار از دفتر پرستاری
·نماینده مطلع و تام الاختیاراز خدمات
اهداف و وظایف کمیته :
- نظارت بر حمل بهداشتی مواد غذایی و نگهداری این مواد به شیوه های بهداشتی در محلها و درجه حرارت مطمئن
- نظارت مستمر بر نحوه تهیه ، آماده سازی ، طبخ ، نگهداری ، انتقال و توزیع وپذیرایی مواد غذایی در بیمارستان
- آموزش کارکنان بخش تغذیه به منظور مراعات موازی بهداشت فردی ، بهداشت محیط ، مقررات غذایی و دستورالعمل بهداشت کار در آشپزخانه و سایر اماکن بیمارستان
- نظارت بر تعویض به موقع وسایل پخت ، ظروف مستعمل و غیر بهداشتی
- تهیه و کنترل شناسنامه بهداشتی مشتمل بر گواهی صحت مزاج و عدم ابتلا به بیماریهای واگیر دار و مسری ، برای کلیه مامورین امور تغذیه بیمارستان و انجام ادواری آزمایشات ضروری برای تایید سلامت ایشان
جلسات کمیته باید حداقل هر 2 ماه یکبار تشکیل گردد .
کمیته ایمنی و ترویج زایمان طبیعی:
این کمیته در بیمارستانهایی که دارای بخشهای زنان ومامایی می باشند تشکیل می گردد .
ترکیب اعضاء :
·رئیس بخش زنان و مامایی + یک نفر دیگر از متخصصین این رشته
·رئیس بخش کودکان و نوزادان + یک نفر دیگر از متخصصین این رشته
·یک نفر ماما
·یک نفر پرستار ترجیحا سرپرستار بخش زنان و مامایی
·نماینده رئیس بیمارستان
جلسات کمیته باید حداقل هر ماه یکبار تشکیل گردد .
کمیته اسناد و مدارک پزشکی و تنظیم پروندهها :
ترکیب اعضاء :
·نماینده رئیس بیمارستان
·سرپرست بخش آمار و مدارک پزشکی
·يک نفر پزشک شاغل در بیمارستان آشنا به موضوع
·نماینده مطلع از دفتر پرستاری
·نماینده مطلع از امور حسابداری و مالی بیمارستان
<SPAN BO

Please publish modules in offcanvas position.