صفحه اصلی بیمارستان ام البنین| پست الکترونیک |سایت قدیم | English  

بانک خون

 

 واحد بانک خون

 

مسئول واحد : لیلا ناسوتی

میزان تحصیلات و رشته تحصیلی : کارشناس علوم آزمایشگاهی

تلفن تماس : 32231061 داخلی 623

آدرس پست الکترونیک : nasotil1[at]mums.ac.ir

 

 

معرفی پرسنل  واحد بانک خون

1-    منیره غفوری-کارشناس بیولوژی

2-    افسانه مختاری- کارشناس علوم آزمایشگاهی

3-    نرجس ملکی-کاردان علوم آزمایشگاهی

4-    سمیه بیات-کارشناس بیولوژی

5-    آسیه خزائی-تکنسین آزمایشگاه

6-    فائزه بامیان- کارشناس علوم آزمایشگاهی

7-    حمیده کوه پیکر- کارشناس علوم آزمایشگاهی

 

شرح وظایف واحد بانک خون

- تعيين دستورالعمل استاندارد و نصب آن در محل مناسب براي كليه روشهاي آزمايشگاهي مربوط به بانك خون توسط مسئول فني آزمايشگاه .
- نگاهداري و حمل و نقل خون و فرآورده هاي آن در داخل و خارج از بیمارستان  مطابق آئين نامه بانک خون .
- برقراري سيستم منظم جهت كنترل روزانه تجهيزات , خون و فرآورده هاي آن از نظر تاريخ انقضاء آنها و در صورت عدم مصرف عودت بموقع آنها در شرايط مناسب به پايگاه انتقال خون مربوطه .
- تعيين گروه خون ABOبه روش سلولي و سرمي و RHبيماران و تجسس آنتي باديهاي غير معمول در خون بيمارانيكه نياز به انتقال خون دارند . اگر سابقه اي از فرد وجود دارد با سابقه وي مطابقت داده می شود .
- كنترل گروه كيسه خون وظيفه پرسنل بانك خون بيمارستانهاست و در صورت عدم كنترل گروه خون كيسه و تزريق خون اشتباه مسئوليت قانوني آن با مسئول فني و پرسنل بانك خون مي باشد . در صورت عدم تطابق گروه خون مراتب كتباً به همراه كيسه خون از طريق رياست بيمارستان به سازمان انتقال خون اطلاع داده  می شود .
– انجام آزمايشهاي سازگاري به روش استاندارد ( كراس مچ استاندارد ).
- دريافت فرمهاي تكميل شده درخواست خون از بخش هاي بيمارستان و ارسال آنها به بانك خون بيمارستان.
- نگهداري و بايگاني سوابق آزمايش هاي انجام شده به مدت يك سال كه براحتي قابل دسترس باشد ( نتايج Cell Type , Back Typeخون بيمار , گروه , شماره و تاريخ انقضاء كيسه خون و نيز ثبت نتيجه كراس مچ ) .
- شركت مسئول فني آزمايشگاه يا نماينده وي در جلسات كميته بيمارستاني انتقال خون .
- شركت مسئول فني آزمايشگاه يا نماينده وي در جلسات مشاوره مورد درخواست بخشهاي بيمارستان .
- آموزش کلیه  پرسنل بیمارستان در زمینه بانک خون و  نظام مراقبت از خون (هموویژیلانس) به عنوان هسته آموزشی بیمارستان .


فرایند تحویل خون از سازمان انتقال خون در بیمارستان ام البنین(س)

پمفلت آموزش بیمار 98