صفحه اصلی بیمارستان ام البنین| پست الکترونیک |سایت قدیم | English  

بيمارستان ام البنين

بانک خون

 

 واحد بانک خون

 مسئول واحد : نسرین رجبی مقدم

میزان تحصیلات و رشته تحصیلی : کارشناس علوم آزمایشگاهی

تلفن تماس : 32231061 داخلی 623

آدرس پست الکترونیک : rajabimn5@ mums.ac.ir


 

 معرفی پرسنل  واحد بانک خون :

1-محبوبه کارگری-کارشناس علوم آزمایشگاهی

2-معصومه روحانی-کارشناس علوم آزمایشگاهی

3-نرگس مقدس-کارشناس علوم آزمایشگاهی

4- تکتم گندمی- کارشناس علوم آزمایشگاهی

5-نرجس ملکی- کارشناس علوم آزمایشگاهی

6-فاطمه مولایی-کارشناس علوم آزمایشگاهی

7-نسرین رجبی مقدم-کارشناس علوم آزمایشگاهی

8-خانم ابراهیمی-کارشناس علوم آزمایشگاهی

9-مهسا حنایی-کارشناس علوم آزمایشگاهی

 

شرح وظایف واحد بانک خون :

 - تعيين دستورالعمل استاندارد و نصب آن در محل مناسب براي كليه روشهاي آزمايشگاهي مربوط به بانك خون توسط مسئول فني آزمايشگاه .

- نگاهداري و حمل و نقل خون و فرآورده هاي آن در داخل و خارج از بیمارستان  مطابق آئين نامه بانک خون .

- برقراري سيستم منظم جهت كنترل روزانه تجهيزات , خون و فرآورده هاي آن از نظر تاريخ انقضاء آنها و در صورت عدم مصرف عودت بموقع آنها در شرايط مناسب به پايگاه انتقال خون مربوطه .

- تعيين گروه خون ABOبه روش سلولي و سرمي و RHبيماران و تجسس آنتي باديهاي غير معمول در خون بيمارانيكه نياز به انتقال خون دارند . اگر سابقه اي از فرد وجود دارد با سابقه وي مطابقت داده می شود .

- كنترل گروه كيسه خون وظيفه پرسنل بانك خون بيمارستانهاست و در صورت عدم كنترل گروه خون كيسه و تزريق خون اشتباه مسئوليت قانوني آن با مسئول فني و پرسنل بانك خون مي باشد . در صورت عدم تطابق گروه خون مراتب كتباً به همراه كيسه خون از طريق رياست بيمارستان به سازمان انتقال خون اطلاع داده  می شود .

– انجام آزمايشهاي سازگاري به روش استاندارد ( كراس مچ استاندارد ).

- دريافت فرمهاي تكميل شده درخواست خون از بخش هاي بيمارستان و ارسال آنها به بانك خون بيمارستان.

- نگهداري و بايگاني سوابق آزمايش هاي انجام شده به مدت يك سال كه براحتي قابل دسترس باشد ( نتايج Cell Type , Back Typeخون بيمار , گروه , شماره و تاريخ انقضاء كيسه خون و نيز ثبت نتيجه كراس مچ ) .

- شركت مسئول فني آزمايشگاه يا نماينده وي در جلسات كميته بيمارستاني انتقال خون .

- شركت مسئول فني آزمايشگاه يا نماينده وي در جلسات مشاوره مورد درخواست بخشهاي بيمارستان .

- آموزش کلیه  پرسنل بیمارستان در زمینه بانک خون و  نظام مراقبت از خون (هموویژیلانس) به عنوان هسته آموزشی بیمارستان

فرایند تحویل خون از سازمان انتقال خون در بیمارستان ام البنین(س)


 

فرایند تحویل خون از سازمان انتقال خون در بیمارستان ام البنین(س)

پمفلت آموزش بیمار 98