صفحه اصلی بیمارستان ام البنین| پست الکترونیک |سایت قدیم | English  

بيمارستان ام البنين

آزمایشگاه بیمارستان ام البنین (س)

 

معرفی آزمایشگاه بیمارستان ام البنین (س)

  مسئول فنی : خانم دکتر فرزانه افشاری

 رئیس آزمایشگاه : جناب آقای دکتر شهریار نوروزپور

 مدیریت:خانم صادقی

 نماینده بیمارستان در آزمایشگاه : نسرین رجبی مقدم  کارشناس علوم آزمایشگاهی

 تلفن تماس : ٨-٣٢٢٣١۰۶١ داخلی : ۵١٣

 سوپروایزر:تکتم گندمی

 مسئول استانداردسازی : تکنم گندمی

 

 بخشهای آزمایشگاه :

 پاتولوژی-هماتولوژی- بیوشیمی-میکروب شناسی- هورمون شناسی- سرولوژی –ایمونولوژی- پارازیتولوژِی- بانک خون

 

معرفی شرکت :

 آزمایشگاه بیمارستان ام البنین (س) بنا برتصمیمات اتخاذ شده  از سال ١٣٨۶  به بخش خصوصی (به صورت برون سپاری ) واگذار شده است .

 بنا بر تصميماتي که اتخاذ گرديد در سال ٨۶ به بخش خصوصي واگذار شد. این واحد به طور شبانه روزی آماده ارائه خدمات به بانوان محترم می باشد.

 

 نکات قابل توجه :

 آزمايشات کنترل کيفي به صورت دوره اي از آزمايشگاه رفرانس ايران ارسال شده و نتایج مورد ارزیابی قرار می گیرند .

به طورميانگين در هر ماه ١۰۰ بیمار  جهت آزمايشات آسيب شناسي و ٨۰ بیمار جهت نمونه هاي پاپ اسمير پذيرش شده اند.

ازجمله تجهيزات موجود در اين واحد مي توان اسپکتروفتومتر، ميکروسکوپ ، سانتريفيوژ ، ميکروهماتوکريت ، بن ماري ، فور، اتوکلاو ، يخچال بانک خون ، ميکروتوم ،تیشو و فریزر پرسسور مخصوص بانک خون و ... را نام برد.

جهت تسریع در انجام آزمایشات گازومتری ؛ دستگاه مربوطه به بخش نوزادان منتقل گردیده است. 

 

 تجهیزات موجود در  ازمایشگاه  و بانک خون:

MpR۴ Hiperlon  . مدل الایزا  ریدر

 BT١۵۰۰ اتو آنالایزر مدل

   اتوکلاو

 . مدلLx۴۰۰  میکروسکوپ

 الکترولیت انالایز 

 فتومترکلینیک٣

 تیشو پرسسور

 KX٢١-N سیسمکس

 اینکوباتور پلاکت

 فریزر منفی ٣۰ درجه

 یخچال بانک خون

 سروفیوژ

 بن ماری مخصوص ذوب پلاسما

 

خدمات واحد :

 انجام کلیه آزمایشات  ذیل :

  بیوشیمی -  هورمون شناسی -  هماتولوژی - بانک خون-  ایمنولوژی- میکروب شناسی - پارازیتولوژِی -  سرولوژی-  پاتولوژی -  سیتولوژی

 

خدمات پرسنل جدیدالورود:

 آموزش کلیه پرسنل جدیدالورود ( پرستار، ماما و اتاق عمل و...)توسط مسئول بانک خون در زمینه کلیه امور بانک خون انجام می شود .

 زمان پاسخ دهی کلیه آزمایشات غیر اورژانسی ۶ ساعت

  و زمان پاسخ دهی کلیه آزمایشات اورژانسی ١ الی ٢ ساعت می باشد.

 

 

زمان پاسخ دهی کلیه آزمایشات غیر اورژانسی ۶ ساعت

 و زمان پاسخ دهی کلیه آزمایشات اورژانسی ١ الی ٢ ساعت می باشد.