صفحه اصلی بیمارستان ام البنین| پست الکترونیک |سایت قدیم | English  

اعتباربخشی

 

اعتباربخشی بیمارستان 15 و 16 بهمن ماه 1398

 
 

اعتباربخشی بیمارستان ام البنین (س) در تاریخ 15 و 16 بهمن ماه 1398 با حضور ارزیاب مدیریتی و ارشد جناب آقای دکتر جواد ملکی بیرجندی ، ارزیاب بالینی سرکار خانم پرستو رباطی، ارزیاب بهداشتی سرکار خانم مهندس معصومه مبرا و نماینده محترم سازمان های بیمه گر جناب آقای حسین مرادی زاده برگزار گردید.