صفحه اصلی بیمارستان ام البنین| پست الکترونیک |سایت قدیم | English  

بيمارستان ام البنين

اعتباربخشی

 

اعتباربخشی بیمارستان 15 و 16 بهمن ماه 1398

 
 

اعتباربخشی بیمارستان ام البنین (س) در تاریخ 15 و 16 بهمن ماه 1398 با حضور ارزیاب مدیریتی و ارشد جناب آقای دکتر جواد ملکی بیرجندی ، ارزیاب بالینی سرکار خانم پرستو رباطی، ارزیاب بهداشتی سرکار خانم مهندس معصومه مبرا و نماینده محترم سازمان های بیمه گر جناب آقای حسین مرادی زاده برگزار گردید.

 
     
   
 
 
 
     
 

اعتبار بخشی ادواری توسط تیم ارزیاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد بهمن ماه سال 1400

سرکارخانم مصطفوی و جناب آقای دشتی با حضور ریاست محترم بیمارستان سرکار خانم دکتر اخلاقی و مدیران ارشد بیمارستان در تاریخ ٣۰ بهمن ماه ١۴۰۰ انجام شد. تیم ارزیابی با حضور در واحدهای مختلف ضمن بررسی وضعیت بخش های مختلف بیمارستان، عملکرد آنها را در خصوص اجرای کامل استانداردهای اعتبار بخشی، اجرای استانداردهای ایمنی بیماران و کارکنان و فراهم نمودن محیط ایمن برای بیماران و کارکنان در بیمارستان مورد بررسی قرار دادند.