صفحه اصلی بیمارستان ام البنین| پست الکترونیک |سایت قدیم | English  

بيمارستان ام البنين

واحد بهداشت محیط

 

واحد بهداشت محیط

 مسئول واحد : مریم آذریان

میزان تحصیلات و رشته تحصیلی : لیسانس مهندسی بهداشت محیط

تلفن تماس : 3221061 داخلی 810

آدرس پست الکترونیک : azarianm2[at]mums.ac.ir

 

شرح وظایف واحد بهداشت محیط

- هماهنگی واقدام در جهت تشکیل کمیته بهداشت محیط وکنترل عفونت وپیگری مصوبات آن

- تهیه وتدوین مطالب آموزشی وتشکیل جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت محیط برای کارکنان رده های مختلف

- بررسی آب مورد مصرف بیمارستان از نظر کمی وکیفی وانجام  آزمایشات میکروبی وشیمیایی و کلر سنجی با استناد  به دستور العمل ها واستاندارد

- نظارت وکنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضلاب  بیمارستان وبررسی ونمونه برداری از پساب خروجی برابر دستورالعمل ها

- کنترل حشرات وجوندگان با الویت بهسازی محیط و ارائه راهکارهای بهسازی بع عنوان اصولی ترین روش کنترل

- پیگری جهت عقد قرار داد با شرکت های سم پاشی دارای مجوز

- نظارت ومداخله در تهیه وکاربرد مواد گند زدا ضد عفونی کننده بیمارستان

- نظارت وبررسی وضعیت فنی وبهداشتی سیستم تهویه مطبوع بیمارستان  وپیگری در جهت رفع مشکلات احتمالی

- پیگیری واقدام در زمینه مسائل بهداشتی وحفاظتی بخش پرتوهای یونساز با کمک مسئول فیزیک بهداشت ذیربط

- نظارت فنی وبهداشتی بر نحوه کار آشپزخانه

- نظارت وکنترل بر امور مربوط به رختشویخانه

- نظارت وکنترل بر واحد مدیریت پسماند واتوکلاو بیمارستان

- فرهنگ سازی وجلوگیری از استعمال دخانیات در فضا های بسته وعمومی

- نظارت وکنترل بهداشتی بخش ها

- ثبت وظبط مکاتبات اداری

- نظارت ومداخله در عقد قرار داد های خدماتی  بیمارستان  ومطالبه کارت معاینه پزشکی ،کارت معاینه کار گری وگواهینامه آموزش عمومی پرسنل مشمول قانون

- انجام امور محوله در شرایط خاص مانند کنترل همه گیری ونیز مقابله با بحران وبلایا

- در خصوص مبحث  اعتبار بخشی بیمارستان  به این جانب ابلاغ  مسئولیت واحد بهداشت محیط–واحد مدیریت پسماند –واحد رختشویخانه  ودر رابطه با این سه واحد سه کتابچه تحویل این واحد داده  شده که کلیه مستند سازی های مربوطه از جمله تدوین وبازنگری خط مشی های هر واحدونوشتن برنامه عملیاتی برای هر شاخص در این واحدنیز بر عهده  اینجانب می باشد.

 

فرآیندهای واحد بهداشت محیط

برنامه ضدعفونی-بخش ها در زمان همه گیری کرونا

پمفلت اقدامات انجام شده واحد بهداشت محیط -کرونا

گندزداهاي  مورد مصرف در بيمارستان

گندزدایی محیط