صفحه اصلی بیمارستان ام البنین| پست الکترونیک |سایت قدیم | English  

بيمارستان ام البنين

 

مدیریت پرستاری

 مسئول واحد : اکرم جعفرزاده نوغانی

میزان تحصیلات و رشته تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت پرستاری

تلفن تماس : 32231061 داخلی 860

تلفن مستقیم : 32221230

آدرس پست الکترونیک : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

معرفی پرسنل واحد مدیریت پرستاری:

 ١-    سوپروایزر درگردش: خانم فریال پابرجا کارشناس مامائی

 ٢-    سوپروایزر درگردش: خانم بتول خیرخواه کارشناس پرستاری

 ٣-    سوپروایزر درگردش: خانم معصومه یزدانی کارشناس پرستاری

 ۴-    سوپروایزر درگردش: خانم مرجان حسینی کارشناس پرستاری

 ۵-    سوپروایزر آموزشی : خانم سکینه صدیقی کارشناس پرستاری

 6-    کارشناس کنترل عفونت : خانم بتول خیرخواه کارشناس پرستاری

 7-    سمیه خیامی: منشی بخش

 

 بخشهاي درماني زير مجموعه دفتر پرستاري :

 ١- بخش مراقبتهای ویژه نوزادان سرپرستار خانم زهرا آصفی بصیر

 ٢ – بخش جراحي زنان و مادران پر خطر  ، سرپرستارخانم زهره خوئی

 ٣- بخش زنان زايمان(سزارين و زايمان طبيعي)، سرپرستارخانم آرزو رحیم زاده

 ۴- واحد اطاق عمل ،خانم نوشين شيبائي مقدم

 ۵- واحد زایشگاه ، ماما مسئول خانم مریم دهستانی

 ۶ – واحد اورژانس درمانگاههای تخصصی و فوق تخصصی ، سرپرستارخانم سعیده سجادی

 ٧-واحد استریلیزاسیون  سرپرستار خانم فرشته رستميان

 

 

شرح وظایف واحد مدیریت پرستاری

 - گردآوري اطلاعات

 -تعيين اهداف (كوتاه مدت ، ميان مدت ، درازمدت ) مبتني برنيازها جهت تامين ، حفظ وارتقاء سطح سلامت ورفاه اجتماعي مددجو / بيمار باتوجه به خط مشي هاي مركز وپيشنهاد به مقامات ذيربط

 -تعيين خط مشي واتخاذ روشهاي مناسب وتعيين جدول زمان بندي براي رسيدن به اهداف موردنظر

     - ارائه راهكار بهينه به مسئول وايجاد شرايط مناسب جهت استفاده بهينه از منابع موجود به منظور دستيابي  به اهداف مورد نظر

     - برنامه ريزي درزمينه هاي ارتقاء كيفي وبهبود مستمر فعاليتهاي ارائه خدمات مددجويان

     - ايجاد هماهنگي دربرنامه های آموزشي باليني دانشجويان گروههاي پرستاري

     - تعيين وپيشنهاد بودجه موردنياز واولويت بندي آنها جهت اجراي برنامه هاي پرستاري

     - ارائه راهكارهاي اساسي دربرنامه ريزي جهت تامين رفاه كاركنان تحت نظارت با همكاري ساير واحدهاي  ذيربط

     - تعيين حدود وانتظارات وعوامل عملكردي دررده هاي مختلف شغلي باتوجه به امكانات وشرح وظايف مصوب

     - بكارگيري نيروي انساني براساس توانايي افراد درشيفتهاي مختلف كاري

     - مصاحبه باداوطلبان وانتخاب افراد صلاحيت دار ومعرفي آنها به كارگزيني

     - تصميم گيري درمورد مرخصي ها ، ماموريتها ی كاركنان گروه پرستاري

     - رهبري وهدايت واحدهاي ذيربط درجهت تحقق اهداف گروه پرستاري

     - ارائه الگوي مناسب پرستاري بابرقراري ارتباط موثر/ عملكرد مطلوب/ حسن رفتار شغلي و..

     - اتخاذ تدابير لازم وارائه راهكارهاي اساسي درجهت ايجاد تقويت انگيزش دركاركنان (تشويق و تنبيه ) گروه پرستاري

     - تشكيل واداره جلسات اختصاصي و ويژه درجهت حل مشكلات واحدهاي ذيربط با بهره  مندي از فن آوريهاي علمي حل مسئله

     - تامين نيازهاي آموزش كاركنان شامل : آشناسازي پرسنل جديدالورود با مقررات خط مشي ها .

     - رسيدگي و پيگيري مشكلات كاركنان گروه پرستاري

     - نظارت و كنترل كيفيت مراقبت پرستاري براساس استانداردها تعيين شده با استفاده از ابزارهاي مناسب (چك ليست ،...)

     - نظارت برحسن اجراي شرح وظايف سطوح مختلف كاركنان پرستاري

     - بررسي آماري از برآيند خدمات پرستاري شامل حوادث ، آمار مورتالیتی موربیدیتی ، عفونتهاي ثانويه و ...

     - نظارت برارزشيابي مستمر عملكرد كاركنان پرستاري درطول سال

     - بازديد مستمر ازواحدها درشيفتهاي مختلف

     - ارزشيابي برنامه هاي تعيين شده مبتني برهدف مركز و گزارش عملكرد

     - بررسي سطح رضايت مندي بيمار ، مددجو ، خانواده ، كاركنان و ...

 

 شاخص های مدیریتی:

 ١- مديريت برنامه‌ريزی

 براساس برنامه استراتژيک خارج سازمان (دانشگاه) و داخل سازمان (رياست مرکز) و نتايج ممیزی‌های به عمل آمده (داخلی و خارجی) در ابتدای سال اقدام به تدوين برنامه عملياتی پرستاری می‌شود. مسئولين واحدهای پرستاری نيز برمبنای آن برنامه درون بخشی تدوين می نمايند.

 

 ٢- مديريت فرايند منابع انسانی

 - تعيين وضعيت موجود پرسنلی

 - برآورد نيروی انسانی مورد نياز براساس حجم کار و ...

 - توزيع نيروی انسانی حرفه‌ای و غيرحرفه‌ای با توجه به ويژگی‌های هربخش

 - بهسازی نيروی انسانی از طريق آموزش‌های القايی و آشناسازی بدو ورود پرسنل، آموزش‌های ضمن خدمت، آموزش‌های مستمرو

 - بکارگيری پرسنل و تفويض مسئوليت، انتصاب و يا انتخاب و ابقاء براساس شرايط احراز پست.

 

٣ - مديريت فرآيند آموزش کارکنان وبيماران

 - بررسی و آماده کردن درون دادهای آموزشی شامل: شرايط و امکانات، کتب، منابع جديد، وسايل آموزشی، فضای مناسب و ...

 - تعيين نيازهای آموزشی

 - اولويت بندی نيازهای آموزشی

 - برنامه‌ريزی آموزشی(طرح درس- تقويم آموزشی و......)

 - اجرای آموزش‌ها

 - سنجش اثربخش آموزش‌ها (در حيطه آگاهی و عملکرد)

 

  ۴- مديريت فرايند ارزشيابی کارکنان

 - بازنگری حدود انتظارات براساس شرح وظايف به تفکيک هر بخش و رده

 - تعيين شيوه‌های ارزشيابی (معيارها، زمانبندی و تناوب ارزشيابی)

 - توجيه پرسنل در خصوص نحوه ارزشيابی، حدود انتظارات و ...

 - ارزشيابی کارکنان براساس زمانبندی تدوين شده

 - تعيين نقاط قوت و ضعف کارکنان

 - برنامه‌ريزی جهت رفع نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت

 - استفاده از نتايج ارزشيابی جهت انتخاب، انتصاب و ... .

 

کلیه این فرایندها در دفتر پرستاری بطور مدون پیگیری و بر اجرای آن در بخشها کنترل و نظارت می گردد

  دفتر پرستاری همواره آماده شنیدن نظرات ، پیشنهادات ، انتقادات و تجارب و راهنمائیهای پرسنل پرستاری سازمان می باشد.

 کلیه اقدامات اداری کارکنان پرستاری از کانال دفتر پرستاری صورت می گیرد.