صفحه اصلی بیمارستان ام البنین| پست الکترونیک |سایت قدیم | English  

بيمارستان ام البنين

شاخصهای مدیریت پرستاری


 

 
شاخص های مدیریتی:

 

1- مديريت برنامه‌ريزی

براساس برنامه استراتژيک خارج سازمان (دانشگاه) و داخل سازمان (رياست مرکز) و نتايج ممیزی‌های به عمل آمده (داخلی و خارجی) در ابتدای سال اقدام به تدوين برنامه عملياتی پرستاری می‌شود.ومسئولين واحدهای پرستاری نيز برمبنای آن برنامه درون بخشی تدوين می نمايند.


 2- مديريت فرايند منابع انسانی

- تعيين وضعيت موجود پرسنلی

- برآورد نيروی انسانی مورد نياز براساس حجم کار و ...

- توزيع نيروی انسانی حرفه‌ای و غيرحرفه‌ای با توجه به ويژگی‌های هربخش

- بهسازی نيروی انسانی از طريق آموزش‌های القايی و آشناسازی بدو ورود پرسنل، آموزش‌های ضمن خدمت، آموزش‌های مستمرو ...

- بکارگيری پرسنل و تفويض مسئوليت، انتصاب و يا انتخاب و ابقاء براساس شرايط احراز پست.

  

-3 مديريت فرآيند ممیزی

- بررسی و آماده کردن درون دادهای آموزشی شامل: شرايط و امکانات، کتب، منابع جديد، وسايل آموزشی، فضای مناسب و ...

- تعيين نيازهای آموزشی

- اولويت بندی نيازهای آموزشی

- برنامه‌ريزی آموزشی(طرح درس- تقويم آموزشی و......)

- اجرای آموزش‌ها

- سنجش اثربخش آموزش‌ها (در حيطه آگاهی و عملکرد)

 

  4- مديريت فرآيند آموزش کارکنان وبيماران

- بازنگری حدود انتظارات براساس شرح وظايف به تفکيک هر بخش و رده

- تعيين شيوه‌های ارزشيابی (معيارها، زمانبندی و تناوب ارزشيابی)

- توجيه پرسنل در خصوص نحوه ارزشيابی، حدود انتظارات و ...

- ارزشيابی کارکنان براساس زمانبندی تدوين شده

- تعيين نقاط قوت و ضعف کارکنان

- برنامه‌ريزی جهت رفع نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت

- استفاده از نتايج ارزشيابی جهت انتخاب، انتصاب و ... .

 

 - 5 مديريت فرايند ارزشيابیکارکنان

- تدوين برنامه زمانبندی تشکيل کميته پرستاری وسايرجلسات بارده های مختلف

- تعيين اعضای کميته های مربوطه

- اطلاع رسانی به اعضا

- تشکيل جلسات براساس برنامه زمانبندی شده

- استخراج مشکلات

- تصميم گيری جهت رفع مشکلات پرستاری

- ارجاع سايرمشکلات به واحدهای ذيربط

کلیه این فرایندها در دفتر پرستاری بطور مدون پیگیری و بر اجرای آن در بخشها کنترل و نظارت می گردد .

کلیه پرسنل جدید الورود پرستاری در بدو ورود با مسئولین و مقررات پرستاری آشنا شده و در برنامه مدون آموزش و آشناسازی در بخش خود قرار می گیرند.

دفتر پرستاری همواره آماده شنیدن نظرات ، پیشنهادات ، انتقادات و تجارب و راهنمائیهای پرسنل پرستاری سازمان می باشد.کلیه اقدامات اداری کارکنان پرستاری از کانال دفتر پرستاری صورت می گیرد.